SBR de standaard binnen de corporatiesector: informatie-uitwisseling beter en gemakkelijker

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk te maken en daarmee de administratieve lastendruk te verminderen. Dat is het doel van het Convenant Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat brancheorganisatie Aedes, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vanmiddag tekenden.

Aanleiding voor het convenant (PDF; 722,64KB) is de toenemende complexiteit en hoeveelheid van de gegevens waardoor de huidige systemen en processen voor gegevensuitwisseling niet meer voldoen. Om dit op te lossen is samenwerking van de gehele corporatiesector nodig. Eerste stap is de realisatie in 2018 van een nieuwe, op Standard Business Reporting (SBR) gebaseerde, voorziening voor informatie-uitwisseling.

Standard Business Reporting

De ondertekenaars van het convenant spraken af dat het gebruik van SBR de standaard wordt voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector. SBR is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages tussen overheid en organisaties. De corporatiesector is hiermee een van de koplopers in Nederland die als sector aansluit bij SBR en bij de koppeling aan Digipoort, de digitale communicatielijn tussen overheid en bedrijven.

Corporaties krijgen met de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel al met SBR te maken. Dat was ook de reden om voor SBR te kiezen voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling, zoals de prognose- en verantwoordingsinformatie dPi en dVi. Daarnaast blijven de corporaties gebruik maken van de sectorstandaarden van CORA en VERA.

Verdere verbeteringen

Naast het invoeren van de SBR-systematiek en het system-to-system aanleveren van gegevens, werken de ondertekenaars aan een optimale afstemming tussen aanbod en vraag van informatie. Tegelijkertijd creëren ze prikkels om te voorkomen dat de gegevensuitvraag ongebreideld groeit. Sterker nog, ze willen dat die de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar afneemt.

Gevolgen voor alle partijen

Alle bij informatie-uitwisseling betrokken partijen binnen de corporatiesector krijgen met de standaardisatie en nieuwe inrichting voor gegevensuitwisseling te maken. In het convenant is voorzien dat corporaties die nog niet zijn voorbereid op een system-to-system situatie, de mogelijkheid krijgen handmatig gegevens in te voeren in een SBR-portal. Hiermee kunnen zij de dPi en dVi op de ‘oude’ manier aanleveren en zelf de timing van de overgang naar system-to-system bepalen.

Organisatie

Om uitvoering te geven aan de samenwerking is er een stuurgroep bestaande uit deelnemers van BZK, Aedes, Aw en WSW met een onafhankelijk voorzitter. Deze stuurgroep formeert een ‘ketenteam’ dat zorgdraagt voor de realisatie en ondersteuning van de nieuwe gegevensuitwisseling.

Het ketenteam maakt het voor de samenwerkende partijen mogelijk integraal te werken aan de inrichting van een informatieplatform, aan het verbeteren van de processen en aan de kwaliteit van de informatie. Daarnaast stelt de Stuurgroep een Gebruikersraad in waarvoor in ieder geval de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en de Woonbond op directieniveau worden uitgenodigd.

Bron: woningwet2015.nl

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Woningcorporaties is een product van
Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier